Geodet Považská Bystrica

Geodetické práce

Geometrické plány
- rozdelenie nehnuteľností (rozparcelovanie na stavebné pozemky, odpredaj časti pozemkov)
- zameranie nehnuteľností na zriadenie vecného bremena (právo prechodu, uloženie inžinierskych sietí)
- zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu (rodinné domy, garáže, hospodárske budovy ...)
- zameranie rozostavaných stavieb (zápis stavby do LV, ktoré je potrebné pre poskytnutie úveru)
- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (nezaložený list vlastníctva v registri CKN)
- ostatné geometrické plány podľa aktuálnej potreby zákazníkov

Vytýčenie hraníc pozemkov
- zabezpečenie podkladov pre určenie priebehu vlastníckych hraníc
- kontrolné merania priebehu vlastníckych hraníc pozemkov
- vytýčenie a stabilizácia lomových bodov požadovaných pozemkov

Polohopisné a výškopisné práce
- zameranie polohopisu a výškopisu v požadovanej mierke a rozsahu (mapové podklady pre projektovanie)
- vyhotovenie mapových podkladov pre územnú plánovaciu dokumentáciu