Geodet Považská Bystrica

Užitočné informácie a odkazy


- GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
- Katastrálny porál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geometrický plán
Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA, Katastrálny odbor
ZOZNAM EVIDOVANÝCH KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Tŕstie, Domaniža, Kardošova Vieska, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov, Prečín, Zemianska Závada, Briestenné, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Prosné, Udiča, Vrchteplá, Záskalie

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Partizánska 7/11,
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +42142 281 7311
Fax: +42142 432 5349
E-mail: skpb@skgeodesy.sk

ÚRADNÉ HODINY - Pre verejnosť, geodetov a podateľňa
Pondelok: 8:00–15:00
Utorok: 8:00–15:00
Streda: 8:00–17:00
Štvrtok: 8:00–15:00
Piatok: 8:00–14:00